Artikel 1: Algemeen

1. Op alle aanbiedingen van Weijtec Inbouwcenter, Allesvoorindeauto.nl en Mooisteaanbiedingen.nl zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Allesvoorindeauto.nl en Mooisteaanbiedingen.nl vallen onder Weijtec Inbouwcenter en hanteren dezelfde algemene voorwaarden en bedrijfsactiviteiten en zijn ook gevestigd in hetzelfde bedrijfspand.

2. De hierin vermelde voorwaarden prevaleren ten allen tijden boven die van de koper ongeacht of de voorwaarden van de koper in strijd zijn met of afwijken van de voorwaarden van Weijtec.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

1. De koopoveréénkomst komt tot stand door ontvangst bij Weijtec Inbouwcenter van de ondertekende orderbevestiging via e-mail, internet, telefonisch of anderzins.

2. Weijtec heeft het recht om zonder opgave van reden bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de koper dienovereenkomstig wordt ingelicht.

Artikel 3: Offertes

1. De prijsvermelding van Weijtec zijn geen offertes.

2. Offertes worden uitsluitend op verzoek gemaakt en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen tenzij anders is aangegeven of overeengekomen en dit uitdrukkelijk is vermeld in de offerte.

3. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is aangegeven of overeengekomen.

4. Een offerte is nog geen opdrachtbevestiging, deze zal volgen na goedkeuring van de offerte via e-mail of schriftelijke verklaring.

5. Weijtec neemt geen telefonische goedkeuring aan.

Artikel 4: Aanbiedingen

1. Alle op de website van Weijtec vermelde aanbiedingen gelden zolang deze op de site staan en de voorraad strekt.

2. Weijtec behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren in de aanbiedingen. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Artikel 5: Prijzen

1. Alle prijzen op de website van Weijtec zijn inclusief 19% BTW.

2. Voor producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de website van Weijtec onder voorbehoud van typ- of drukfouten. Weijtec heeft het recht, voor levering van de koper te informeren als dit het geval is. Weijtec is niet verplicht om bij druk- of zetfouten de producten voor de verkeerd vermelde prijs te leveren.

3. De producten van Weijtec worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van bestelling.

Artikel 6: Afbeeldingen

1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, etc. opgenomen op de website, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding van een overeenkomst zijn. Ook alle afbeeldingen op onze website mogen niet gebruikt worden voor welke doeleinde dan ook tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is gegeven.

Artikel 7: Betalingen

1. Hoofdregel is dat de levering plaatsvindt nadat de betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Betaling kan plaatsvinden onder rembours, iDeal of via een bankoverschrijving en wellicht dat Weijtec in de toekomst nog andere betaalmanieren toevoegt. Levering op factuur is alleen mogelijk voor bedrijven die zich vooraf hiervoor hebben ingeschreven.

2. Voor het geval dat Weijtec een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Indien de koper de factuur niet op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekstelling in verzuim en een wettelijke rente aan Weijtec verschuldigd over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend. Tevens worden er na de 1e herinnering administratiekosten in rekening gebracht.

4. Weijtec is gerechtigd bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te geven. Zodra Weijtec hiertoe is overgegaan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten integraal voor rekening van de debiteur.

5. In behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

6. Betalen in onze webshop kan op verschillende manieren. O.a. via iDeal, vooruitbetaling en onder Rembours. Wanneer er via iDeal betaald is en de bestelling moet geannuleerd worden voordat het pakket aan u is verzonden worden de transactiekosten voor iDeal in mindering gebracht op de creditatie. De kosten zijn geheel afhankelijk hoe u de bestelling betaald heeft. Heeft u betaald met Creditcard zijn de kosten hoger dan wanneer u betaald met uw Paypal account rekening. De kosten zijn altijd afhankelijk van het totaalbedrag dat u afrekent.

Artikel 8: Leveringen

1. De producten worden verzonden voor risico van Weijtec Inbouwcenter. De koper draagt het risico voor de producten van het moment waarop zij op het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden en geaccepteerd.

2. De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de producten door de transporteur opgeslagen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de koper.

3. Als de koper bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze terug gestuurd naar Weijtec, eventueel na opslag bij de transporteur. De klant is dan aansprakelijk voor de gemaakte en aantoonbare verzendkosten.

4. In geval de koper zonder rechtsgeldige annulering een bestelde rembourszending weigert in ontvangst te nemen of binnen 2 weken niet afhaalt van de door transporteur op te geven opslagplaats, zal Weijtec de koper een factuur sturen van de door Weijtec gemaakte kosten. Hieronder vallen de transportkosten, administratiekosten alsmede mogelijke waardevermindering. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom men een minimum van € 35,00 euro.


Weijtec is gerechtigd bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te geven. Zodra Weijtec hiertoe is overgegaan gelden de bepalingen te dezen van artikel 7.

5. Bij betaling op factuur, middels ontvangst van de koopsom op onze rekening dan wel onder rembours, vindt levering plaats middels verzending van uw bestelling binnen zeven werkdagen. Mocht de levertijd de zevende werkdag overschrijden dan krijgt de koper hierover bericht met een opgave van de reden van vertraging.

6. De opgegeven leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen en dienen te worden opgevat als een inspanningsverbintenis en worden geacht bij benadering te zijn opgegeven. De maximale levertijd bedraagt 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien de levertijd niet haalbaar is wordt de klant tijdig op de hoogte gesteld.

7. De consument heeft bij onze webshops ten alle tijden het recht op annulering of creditatie van het aankoopbedrag indien een product(en) niet volgens overeenstemming kan worden uitgeleverd en hoeft hier geen 30 dagen op te wachten zoals de wet voorschrijft.

8. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de koper nimmer het recht op enige schadevergoeding. Extreme overschrijding zal altijd worden gecompenseerd middels een kleine vergoeding in de vorm van een gratis product en/of kadobon.

Artikel 9: Retouren en Creditaties

1. De consument heeft het recht van retour binnen 14 kalenderdagen na levering van het product, zonder opgave van redenen kan de consument een product retouneren waarbij het aankoopbedrag wordt terugbetaald. De kosten voor het retour sturen van het product zijn altijd voor rekening van de consument.

2. Indien er een gratis verzendkosten periode op onze website van kracht is betekend dit dat alle zendingen voor geheel Nederland zonder extra kosten verzonden worden. Verzendingen onder Rembours is uitgesloten. Indien er een retourzending plaatsvindt binnen de gratis verzendkosten termijn worden de door ons betaalde verzendkosten niet verrekend met het terug te betalen bedrag en ontvangt de klant zijn volledige aankoopbedag retour.

3. Voorwaarden retourzending:

  • - Product moet onbeschadigd geretouneerd worden

  • - Verzegeling en verpakking mogen niet beschadigd c.q. verbroken zijn*

   * Dit is van toepassing op: Audio/Video en Softwarematige producten

 

 • - Het product mag niet gebruikt zijn en nog verkoopbaar zijn

 • - Product(en) moeten altijd geheel compleet geretouneerd worden

 

Er zijn een aantal uitzonderingen op het recht van retour namelijk:

 • - Software en/of softwarematige producten waarvan verzegeling is verbroken

 • - Gemonteerde producten door Weijtec Inbouwcenter, Allesvoorindeauto.nl en Mooisteaanbiedingen.nl

 • - Speciaal bestelde (maatwerk), gemaakte en gemonteerde producten (op voorhand duidelijk aangegeven en  overeengekomen)

4. Het recht van retour geldt niet voor aankopen die speciaal op bestelling zijn gemaakt en zijn derhalve maatwerk. Maatwerkt valt buiten dit recht. Het recht van retour geldt niet voor een dienst waarmee de verkoper met instemming vande consument is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken.

5. Creditaties (terug betalingen) worden volgens de wettelijke voorschriften binnen 30 dagen na retour ontvangen product(en) gecrediteerd en uitbetaald. Wij doen ons uiterste best om het derhalve binnen 14 dagen al af te ronden.

Artikel 10: Inbouw van producten

1. Weijtec Inbouwcenter biedt de mogelijkheid om de door ons geleverde producten en systemen te monteren (indien mogelijk) in onze werkplaats. Montage van klant eigen of elders aangekochte producten is uiteraard ook mogelijk maar wij geven geen garantie op deze producten. Standaard geven wij 1 jaar garantie op al onze inbouwwerkzaamheden, die van toepassing is op de door ons nieuw geleverde producten tenzij anders is overeengekomen.

2. Om onze inbouwwerkzaamheden vast te leggen maken wij dikwijls voor, tijdens en na de inbouwwerkzaamheden foto's. Deze foto's kunnen worden gebruikt voor onze eventuele fotogalerij, tenzij u hier vooraf geen toestemming voor geeft. Kentekens worden dan altijd verwijderd en worden niet getoond om evt. diefstal te voorkomen, eveneens als persoonlijke gegevens.

3. Bij de inbouwwerkzaamheden blijft er altijd risico op beschadiging van een voertuig. Wij werken uiteraard met alle zorgvuldigheid, mocht er onverhoopt toch iets gebeuren zal in overleg met onze schadeverzekering en de verzekeringsexpert een expertise worden verricht. Op deze manier zal worden vastgesteld hoe de schade is ontstaan en hoe snel het kan worden hersteld. Weijtec is niet aansprakelijk voor het regelen van vervangend vervoer en derving van inkomsten d.m.v. het voorval.

4. Inbouw(montage)tarieven zijn altijd incl. BTW en zijn exclusief eventueel te gebruiken producten die benodigd zijn voor de montage.

5. Indien voertuigen die voor inbouwwerkzaamheden worden aangeboden niet voldoen aan de opgegeven specificaties voorafgaande van de offerte en definitieve opdracht kunnen extra benodigde producten en softwarematige aanpassingen niet verhalen op Weijtec Inbouwcenter. Voertuig eigenaar zal derhalve altijd vooraf of tijdens de werkzaamheden worden geïnformeerd over de extra werkzaamheden en/of kosten.

6. Naast montage in onze werkplaats is het mogelijk om producten en systemen te laten monteren op locatie. Inbouw(montage)tarieven zijn gelijk aan de tarieven die gelden voor montage in onze werkplaats. Echter worden er wel voorrijdkosten berekend die geheel afhankelijk zijn van de desbetreffende motageplaats.

7. Indien een inbouwopdracht op locatie staat gepland en de opdrachtgever niet aanwezig is worden de gemaakte kosten doorberekend en gefactureerd. Deze vervallen onder geen beding en hebben een minimum van € 30,00 incl. BTW.

Artikel 11: Garantie en Kwaliteit

1. Weijtec Inbouwcenter staat in voor een hoge kwaliteit van de door ons geleverde producten en diensten.

2. Op geleverde producten wordt minimaal 12 maanden fabrieksgarantie verleend. Dit is derhalve afhankelijk van de aangekochte producten.

3. De koper dient ten alle tijden de bijgeleverde boekjes en instructieboekjes zorgvuldig door te lezen voor installatie of gebruik. Mochten er vragen zijn, gelieve dan contact met ons op te nemen voor gebruik en installatie. Schade ontstaan door verkeerd gebruik of installatie kan de fabrieksgarantie doen vervallen.

4. De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen als:

 • A: indien de koper de producten heeft verwaarloosd

 • B: indien de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht c.q. heeft laten brengen waaronder ook vallen; reparaties die niet door of namens Weijtec Inbouwcenter zijn verricht.

 • C: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorproducten of onheilen.

 • D: indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden c.q. is aangesloten.

 • E: indien het apparaat wordt gebruikt met ondergeschikte of verkeerde accessoires

 • F: indien de koper de producten op andere wijze heeft veronachtzaamd.

5. De fabriek- of handelskenmerken dan wel de type- of indentificatienummers of tekens, die op de door Weijtec afgeleverde producten zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. Elke wijziging, hoe dan ook, doet de garantie vervallen.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud

1. Het eigendom van geleverde producten door Weijtec Inbouwcenter wordt uitdrukkelijk voorbehouden totdat de volledige koopsom is voldaan.

Artikel 13: Aansprakelijkheidsbeperking

1. Weijtec Inbouwcenter aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan andere producten van koper of van derden welke direct of indirect veroorzaakt wordt door een defect aan een geleverd product.

2. Weijtec Inbouwcenter is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten welke is ontstaan door verkeerde behandeling, of ondeskundigheid, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties.

3. Verder aanvaardt Weijtec Inbouwcenter geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, ontstaan door onverantwoordelijk of onveilig gebruik tijdens het gebruik, in welke vorm dan ook en rijdend of stilstaan van de auto.

Artikel 14: Overmacht

1. Indien Weijtec Inbouwcenter door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachts periode (toestand).

2. Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.

3. In geval van overmacht heeft koper geen recht op enige (schade) vergoeding, ook niet als Weijtec als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

4. Weijtec Inbouwcenter zal koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 15: Ontbinding

1. Indien de koper zijn verplichtingen jegens Weijtec Inbouwcenter niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, ondercuratelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, producten of een deel daarvan verliest, is koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Weijtec Inbouwcenter te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

2. In gevallen onder 1 genoemd, heeft Weijtec Inbouwcenter het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden of gebruik te maken van het bepaalde in artikel 12 (eigendomsvoorbehoud).

3. Weijtec Inbouwcenter is te allen tijde bevoegd als dan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde producten terug te nemen.

4. De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.

5. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaan maken van reeds door Weijtec Inbouwcenter verrichte prestaties, en heeft Weijtec Inbouwcenter onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

6. Ten aanzien van de wet Koop op afstand geldt voor particuliere afnemers dat zij een wettelijk gereguleerde afkoelingsperiode van 7 werkdagen mogen gebruiken om ongebruikte en in onberispelijke verkoopbare staat afgenomen producten te kunnen retouneren en het volledige aanschafbedrag dan door Weijtec Inbouwcenter wordt terugbetaald.

Artikel 16: Toepasselijk recht

1. Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

Algemene Voorwaarden 2012 Copyright Weijtec Inbouwcenter, Allesvoorindeauto.nl, Mooisteaanbiedingen.nl